Menighedsplejen

Støt Mørkhøj Kirkes menighedspleje, så vi fortsat kan:
    • Yde julehjælp sammen med Gladsaxe kommune, samt i særlige situationer fra kirken selv.
    • Hjælpe medmennesker i sognet ved pludselig opstået uforudsete og akutte situationer.
Hvordan støtter man Mørkhøj Kirkes menighedspleje?

Hvis man ønsker at donere penge til Mørkhøj Kirkes menighedspleje, skal man kontakte De Samvirkende Menighedsplejer på tlf. 36 46 66 66 og specifikt give besked om en donation til Mørkhøj Kirkes menighedspleje. Pengegaver til menighedsplejer er fradragsberettigede i.h.t Ligningslovens § 8a.
Læs evt. mere på menighedsplejens hjemmeside.

Mørkhøj Kirkes menighedspleje kan også støttes ved at lægge penge i indsamlingsbøssen i våbenhuset i Mørkhøj Kirke, eller mobilepay 71013 mrk. "menighedsplejen".

Hvordan søger man støtte hos Mørkhøj Kirkes menighedspleje?

Ansøgning sendes til kirkens præster.

Hvad er Mørkhøj Kirkes menighedspleje?

VEDTÆGTER FOR MØRKHØJ SOGNS MENIGHEDSPLEJE 1/1-2019

§ 1. Navn og hjemsted.

1.  Mørkhøj sogns menighedspleje er en selvstændig institution (juridisk person) indenfor det folkekirkelige menighedsarbejde, der udføres fra Mørkhøj kirke.

Menighedsplejens adresse er Mørkhøjvej 177, 2860 Søborg

2.  Menighedsplejen er medlem af Samvirkende Menighedsplejer.

§ 2. Formål

1.  Menighedsplejen har til formål at øve diakonalt arbejde overfor sognets beboere, enkeltpersoner såvel som grupper.

2.  Menighedsplejen ledes af en bestyrelse, der påtager sig opgaver og tilrettelægger arbejdet efter tidens skiftende behov, således at der materielt og/eller åndeligt ydes hjælp og støtte under hensyntagen til samfundets sociale og sundhedsmæssige ydelser.

§ 3. Bestyrelsen

1. Bestyrelsen består af 4 medlemmer, der udpeges af siddende bestyrelse i samarbejde med menighedsrådet.Mindst 2 af bestyrelsen medlemmer udpeges blandt menighedsrådets medlemmer.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer skal være medlemmer af folkekirken og have et tilhørsforhold til sognekirken.
2 medlemmer udpeges i lige år, de øvrige medlemmer udpeges i ulige år.
Hvis et bestyrelsesmedlem får langvarigt forfald eller udtræder af bestyrelsen, vælger menighedsrådet et nyt medlem for resten af funktionsperioden.
Der skal ligeledes vælges 1 revisor for et år ad gangen.

Udenfor valg kan kirkens faste præster være medlemmer af bestyrelsen.

2. Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.

3. Bestyrelsen konstituerer sig ved begyndelsen af hver valgperiode og vælger af sin midte formand, næstformand, kasserer samt sekretær.  Formand og næstformand kan ikke samtidig bestride hvervet som kasserer.

Der skrives  referat af alle møder som bestyrelsen godkender og sætter i mappe på kirkens kontor

Alle beslutninger, herunder beslutninger vedr. driftskapital, træffes ved stemmeflerhed, mens dispositioner overfor formue, herunder fast ejendom, kræver tilslutning af mindst 2/3 af bestyrelsen. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Én gang årligt aflægger bestyrelsen beretning overfor menighedsrådet, samt forelægger menighedsrådet det reviderede regnskab.

4.  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af bestyrelsen er tilstede.

5.  Formanden indkalder til bestyrelsesmøder efter behov, dog mindst to gange om året, og når mindst to medlemmer forlanger det.

6.  Menighedsplejen forpligtes ved to underskrifter, hvoraf den ene skal være af formanden, næstformanden eller kassereren.

7. Bestyrelsen kan bemyndige kassereren til at disponere vedr. bankkontoen  

8.  Bestyrelsen antager frivillig og eventuel lønnet arbejdskraft til løsning af de opgaver, den vælger at påtage sig.

9.  Et valgt bestyrelsesmedlem kan udelukkes, hvis vedkommende modarbejder eller viser åbenbar ligegyldighed over for menighedsplejens formål. Afgørelsen herom træffes af menighedsrådet.

§ 4. Regnskab og revision

Over menighedsplejens indtægter og udgifter samt formue føres et regnskab, som revideres af en revisor, der vælges af Mørkhøj sogns menighedsråd.

Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 5. Vedtægtsændring

Forandring af disse vedtægter skal forelægges Samvirkende Menighedsplejer og derefter godkendes af Mørkhøj Sogns menighedsråd.

§ 6. Ophør

1.  Opløsning af menighedsplejen eller udmeldelse af Samvirkende Menighedsplejer kan kun ske, når beslutningen er vedtaget af den samlede bestyrelse og godkendt af Mørkhøj Sogns menighedsråd.

2.   I tilfælde af opløsning træffer menighedsrådet efter samråd med Samvirkende Menighedsplejer bestemmelse om anvendelse af menighedsplejens formue og ejendele til lignende formål indenfor den evangelisk-lutherske folkekirke.

Denne vedtægt erstatter vedtægt af 1/12 1996 og er vedtaget den 22/3 2018.

Underskrevet af repræsentanter fra menighedsrådet

Menighedsplejens nuværende bestyrelse

Gitte Niebuhr Larsen         (formand)
Irene Darket                       (næstformand)
Charlotte Klüver Dehli        (kasserer)
Lene B. Hansen                 (sekretær)
Trude-Maria Pedersen       (suppleant)
Ib Ehlers Jørgensen

Tanja Koefoed                     (revisor)​